Poreska uprava nastavlja svoju opravdanu akciju sprečavanja nelegalnog korišćenja softvera (tema na forumu Ubuntu zajednice) slanjem upitnika poreskim obveznicima o popisu računarske opreme i softvera.

U dobrovoljnom upitniku se traže odgovori na sledeća pitanja:

 1. UKUPAN BROJ LICENCI ZA SISTEMSKI SOFTVER
  1. WINDOWS
  2. LINUX
  3. OSTALO
 2. UKUPAN BROJ LICENCI ZA APLIKATIVNI SOFTVER
  1. MS OFFICE
  2. AUTOCAD
  3. ADOBE
  4. OSTALO
 3. UKUPAN BROJ SERVERSKIH LICENCI
  (tri prazna reda)
 4. UKUPAN BROJ PRISTUPNIH SERVERSKIH LICENCI
 5. UKUPAN BROJ LICENCI ZA BAZE PODATAKA

Meni nije jasno šta je to LICENCA.

Da li se misli na Ugovor o licenciranju, pa pod 1.B) treba upisati ukupan broj slobodnih GNU/Linux instalacija jer je svaka pokrivena većim brojem pojedinačnih ugovora o licenciranju za ugrađene programe, koji dozvoljavaju slobodno korišćenje čime korisnik pribavlja neophodna prava za korišćenje primerka računarskog programa bez posebne naknade, ili isključivo na komercijalnu kupovinu prava o čemu postoji evidentiran račun i na koju je plaćen porez, u kom slučaju treba navesti jedino broj komercijalnih GNU/Linux instalacija ako takve postoje.

Ne znam ni šta je to SERVERSKA LICENCA, a još manje PRISTUPNA SERVERSKA LICENCA.

Pretpostavljam da pod 3) treba prepisati sistemski softver koji se koristi na računaru karakterisanom kao server, a da pod 4) treba popuniti broj posebnih dozvola za korišćenje jedino u slučajevima da ugovor o licenciranju serverskog softvera iz prethodne tačke zahteva ovakve dozvole.Pogledao sam u Zakonu o autorskom i srodnim pravima (Sl. Glasnik RS 104/2009 i 99/2011) i nisam primetio da se i jedan od ovih pojmova definiše.U pitanju 5) ne znam da li se misli na dozvole korišćenja baza podataka (imenik, zbirke propisa, rečnik, i sl.) u kom vidu se ovaj termin i javlja u propisima, ili kako je ovde akcenat stavljen na računarske programe, na posebne računarske programe za podršku bazama podataka (njihovo čuvanje, uređivanje i pregledanje).
Član 138. Baza podataka je zbirka zasebnih podataka... uređenih na sistematičan ili metodičan način,... Bazom podataka ne smatra se računarski program koji se koristi za njeno stvaranje ili rad.
Kratak dopis, puno pitanja. Od prethodnog dopisa je prošlo godinu dana, pa bi se pomislilo da je bilo vremena da se ovaj jasnije sastavi.
Dodatak: Prema usmenoj informaciji Odeljenja za kontrolu legalnosti softvera Poreske uprave, tako da se na nju nigde ne možete pozvati, u polje licence za sistemski softver upisuju se i slobodne licence koje nisu predmet komercijalne nabavke. Način popunjavanja je takav da se ukupan broj računara i licenci slaže u broju - tj. za slobodnu GNU/Linux instalaciju treba upisati jednu licencu za sistemski softver.Licenca za baze podataka su prava korišćenja softvera za podršku bazama podataka, uključujući i programe koji koriste ugrađene baze podataka kao što su računovodstveni programi, zbirke propisa, sistemi za upravljanje dokumentima i drugo. Od svih pitanja mislim da su se ovde najviše zapetljali.