Goran Vučković piše: „Za one koji prvi put čuju za termin “narodna inicijativa”, radi se o ustavnoj kategoriji - načinu da građani direktno predlažu zakone i/ili izazivaju raspisivanje referenduma na raznim nivoima (opština, pokrajina, republika), zaobilazeći njihove predstavnike - poslanike / odbornike. Konkretno u Ustavu, član 107 propisuje da 30 hiljada birača (ili vlada ili skupština autonomne pokrajine ili svaki poslanik) imaju pravo predlaganja zakona, a da na zahtev 100 hiljada birača (ili većine svih poslanika) Narodna skupština raspisuje referendum o pitanju iz svoje nadležnosti.“ Kraj citata.


<div style="margin: 0 auto; width: 500px; height: 168px; font-size: large; line-height: 130%">einicijativa.jpg
PODRŠKA ZA POTPISIVANJE NARODNIH (GRAĐANSKIH) INICIJATIVA PREKO INTERNETA KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM POTPISOM</div>

Javna rasprava o novom Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi traje do 18. juna. Na Tviteru pod oznakom #einicijativa poželeli smo da omogućimo upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa u procesu pokretanja i prikupljanja potpisa za narodnu inicijativu.

Predlog nacrta je dostupan na ovoj adresi, a radna varijanta predloženih izmena NACRT Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi-Dopuna-v4.doc, kao najbitnije sadrži:

U čl. 45 (Obaveštenje o predlogu) posle stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:
Predlog se može dostaviti nadležnoj skupštini u papirnoj ili elektronskoj formi, po izboru inicijativnog odbora. Predlog dostavljen u elektronskoj formi mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom članova inicijativnog odbora, u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.U čl. 46 (Verifikacija predloga) posle stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: Nadležna skupština je u obavezi da objavi svaki prihvaćeni predlog narodne inicijative na Internetu, uključujući i tekst narodne inicijative i prijemni broj skupštine dodeljen narodnoj inicijativi.Tekst čl. 51 (Sadržina liste potpisnika) menja se i glasi: Potpisi se prikupljaju na obrascu koji minimalno sadrži sledeće podatke: 1) Naznačenje predloga za koji se prikupljaju potpisi sa prijemnim brojem skupštine 2) Datum i mesto potpisivanja Na jednom obrascu može da bude prikupljeno više potpisa građana. Ukoliko je obrazac na kome se prikupljaju potpisi sačinjen kao elektronski dokument, on se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom na bazi sertifikata, koji sadrži ime i prezime i jedinstveni matični broj građanina. Ukoliko se obrazac potpisuje svojeručnim potpisom, neophodno je prikupiti i sledeće lične podatke o potpisniku: 1) Ime i prezime 2) Jedinstveni matični broj građana Lični podaci potpisnika se mogu sakupljati na istom obrascu uz potpis i razdvojeno u elektronskoj formi. U slučaju da se podaci prikupljaju razdvojeno, neophodno je da postoji nedvosmislena veza između prikupljenih ličnih podataka i odgovarajućih potpisa. Obrasci sa potpisima građana za narodnu inicijativu i ličnim podacima o potpisnicima zajedno čine listu potpisnika narodne inicijative.

Promene u članu 51 omogućavaju elektronsko potpisivanje narodne inicijative, kao i mogućnost da se samo deo potpisa prikupi elektronski dok bi se ostali prikupljali klasično. Kod klasičnog prikupljanja potpisa omogućeno je da se podaci o potpisniku prikupe automatskim očitavanjem lične karte ili nekog drugog dokumenta i predaju elektronski, što ubrzava proces kako prikupljanja tako i provere.

Među drugim predloženim izmenama stoje i one koje od skupštine traže da na Internetu obavesti javnost o statusu inicijative, a predlaže se i određivanje prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Diskusija je na blogu Gorana Vučkovića, ili na Tviteru. Ivan Grujić i Goran su pokrenuli posebnu Fejsbuk stranicu za podršku ovom predlogu izmena.